Inwoners Raalte: 'Huidig vuurwerkbeleid zo laten. Wel beter handhaven'.

Gepubliceerd op 2020-02-14

De vragenronde onder inwoners van de gemeente Raalte over het vuurwerkbeleid in Raalte heeft een genuanceerd beeld opgeleverd over wat onze inwoners vinden: de discussie over vuurwerk wordt vertroebeld door raddraaiers die het verpesten. Een meerderheid vindt dat het huidige beleid zo moet blijven, maar vindt dat er beter gehandhaafd moet worden. De ruimte voor het carbidschieten moet blijven. Voor het verbieden van knalvuurwerk bestaat begrip.
Dat is het beeld dat ontstaat vanuit de eerste vragenronde die werd voorgelegd aan het burgerpanel Raalte.

Representativiteit
149 deelnemers vulden de vragenlijst over het vuurwerkbeleid in. Daarmee is de uitkomst representatief voor inwoners van onze gemeente van 18 jaar en ouder.

Analyse
Bij de meerkeuzevraag (waarbij maximaal drie opties konden worden aangevinkt) gaf ruim de helft (N=84) aan dat niet vuurwerk het probleem is, maar het de raddraaiers zijn die het verpesten. 60 Respondenten (op 1 na meest aangevinkt) gaven aan er begrip voor op te kunnen brengen als knalvuurwerk verboden zou worden. De optie ‘vuurwerk is een mooie traditie die behouden moet worden’ werd op 2 na het meest gekozen (N=49).

Een grote meerderheid (79%) gaf aan dat de laatste jaarwisseling hun mening niet veranderd heeft. Ruim de helft vindt dat het huidige beleid van de gemeente zo mag blijven (50%) of zelfs losser mag (5%). Bij de opmerkingen wordt vaak opgeroepen tot betere handhaving op illegaal vuurwerk en op tijdstip van afsteken, het verschil tussen knal- en siervuurwerk en de optie om vuurwerkzones in te stellen.

Opvallend vaak werd gewezen op het carbidschieten als traditie. Deze vorm van vuurwerk staat vrijwel niet ter discussie. “Carbidschieten in buitengebied heeft een sociale functie en heeft een beperkte overlast en kans op ongelukken. Vuurpijlen, de thunderkings die gevoelig zijn voor wind en omvallen zijn nu het probleem. Afschaffen van romeinse kaarsen en lilliputpijltjes heeft geholpen. Al het gevaarlijke en illegale spul moet afgeschaft worden”.
Veel respondenten die vinden dat het beleid in Raalte zo kan blijven wezen op de relatief rustige jaarwisseling 2019/2020 in Raalte. “Met het beleid is niks mis mee. Men moet niet overal een korreltje zout op gaan leggen”. De voorstanders voor strenger beleid noemden bij hun opmerkingen o.a. de overlast voor mensen met longproblemen, en voor huisdieren.

Suggesties
Er kwamen ook concrete suggesties om overlast tegen te gaan, zoals het later beginnen met de verkoop (‘voor alle verkoopwinkels tegelijk’), of:
“Het is in onze buurt een traditie dat we met een grote groep vuurwerk afsteken. Zo houdt men een goede band in de buurt. En er zijn meer buurten waar het zo gaat. Siervuurwerk. Knallers hebben totaal geen toegevoegde waarde.”
“Voorstander van vuurwerkblije zones. Delen van dorp aanwijzen om vuurwerk af te steken”.

Onderstaand de uitslagen per vraag.

NB: Wilt u alle gemaakte opmerkingen nalezen, download dan het PDF-verslag via deze link.

Vraag 1

Wat vindt u in het algemeen van vuurwerk? (maximaal drie antwoorden)

Antwoord Aantal keer (absoluut)
Vuurwerk is niet het probleem; het zijn de raddraaiers die het verpesten. 84
Vuurwerk is een mooie traditie, die behouden moet worden. 49
Vuurwerk is schadelijk en gevaarlijk. Het zou verboden moeten worden. 32
Het maakt verschil of het om knalvuurwerk gaat of siervuurwerk. 36
Het vuurwerk moet niet verboden worden; er moet alleen beter gehandhaafd worden. 29
Als knalvuurwerk verboden zou worden, dan kan ik daar begrip voor opbrengen. 60
Liever vuurwerkvrije zones (bijv bij dorpscentra) dan een totaalverbod. 21
Het is jammer dat er in sommige steden een potje van wordt gemaakt. Raalte mag daar niet de dupe van worden. 26
Vuurwerk was een mooie traditie, maar voor mij is de lol er wel af. 38
Als je vuurwerk verbiedt vergroot je de kans op andere uitingen, zoals vernielingen en autobranden. 17

Vraag 2

Heeft de viering en berichtgeving over de afgelopen jaarwisseling uw mening veranderd?

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)
Nee 118 79%
Ja 28 19%
Anders, schrijf uw toelichting hieronder 3 2%

Vraag 3

Bent u zelf actief geweest met vuurwerk?

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)
Nee, ik heb niets gekocht en ben niet actief gaan kijken. 55 37%
Ik heb niets gekocht, maar ben wel actief gaan kijken naar het vuurwerk van anderen 60 40%
Ik heb zelf vuurwerk gekocht en afgestoken 34 23%

Vraag 4

In Raalte is momenteel sprake van een regulerend beleid. Er mag (binnen de wettelijke kaders) vuurwerk worden afgestoken, met uitzondering van een vuurwerkvrije zone rond het centrum van Raalte-dorp. Carbid-schieten mag, mits buiten de bebouwde kom en mits met gewone melkbussen. Wat vindt u?

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)
Het beleid moet strenger 55 37%
Het beleid mag losser 8 5%
Het beleid mag zo blijven 75 50%
Anders, schrijf uw toelichting hieronder 11 7%

Terug naar de beginpagina